Головна » Фотоальбом » КОНЦЕРТИ ТА ПЕРФОМЕНСИ » Мазепа-фест2007 » Сергій Жадан та Ігор Волошин

Сергій Жадан та Ігор Волошин


Всього коментарів: 1

avatar
1
òàê-òàê, áà÷èëè ìè ¿õ òàì))))
Ñåðã³é îá³öÿâ ïðè¿õàòè âîñåíè. Âîëîøèí - òàêå ÷óäíå é ñïîê³éíå, ùî ïðÿìî éîé
транслейт: Ялина
так-так, бачили ми їх там))))
Сергій обіцяв приїхати восени. Волошин - таке чудне й спокійне, що прямо йой

Ялинка зроби щось з кодуванням, а Волошин спокійний кажеш, ну-ну :)))))) (SenYa)

avatar
ФонтарЪ © 2020|